Entretenimientos

2x1
Auditorio Nacional Adela Reta – Auditorio Nelly Goitiño – Auditorio Vaz Ferreira
2x1
Auditorio Nacional Adela Reta – Auditorio Nelly Goitiño – Auditorio Vaz Ferreira